ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด การฟัง - ดูอย่างมีสัมฤทธิ์ผล
ผังมโนทัศน์ความสำคัญของการฟังการดู
ผังมโนทัศน์ความสำคัญของการฟังการดู
แสดงความคิดเห็นจากการฟัง-ดู และนำมาใช้ประโยชน์
ดูวีดิทัศน์ตัวอย่างเพื่อแสดงความคิดเห็น