ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง
การวิเคราะห์ผู้ฟังและตัวอย่างจากเรื่องมหาชนก
การวิเคราะห์ผู้ฟังและตัวอย่างจากเรื่องมหาชนก
ความสำคัญของการวิเคราะห์ผู้ฟัง