ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด ศิลปะการพูด
การพูดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการพร้อมตัวอย่าง
การพูดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการพร้อมตัวอย่าง
การพูดให้ความรู้และประเภทการพูดให้ความรู้
ตัวอย่างการพูดแนะนำและการพูดบรรยาย
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-