ภาษาไทย ท43101
หลักการใช้ภาษา ภาษาถิ่น
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและภาษาถิ่น
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและภาษาถิ่น
สาเหตุการเกิด ความสำคัญ และการแบ่งกลุ่มของภาษาถิ่น