ภาษาไทย ท43101
วรรณคดีและวรรณกรรม กลวิธีทางวรรณศิลป์
การใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และประเมินค่า
การใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และประเมินค่า
ตัวอย่างวรรณคดีที่ใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์
ตัวอย่างการเล่นเสียงสัมผัสในวรรณคดีไทย