ภาษาไทย ท43101
วรรณคดีและวรรณกรรม คำประพันธ์ประเภทฉันท์
ความหมายของฉันท์และลักษณะคำครุ ลหุ
ความหมายของฉันท์และลักษณะคำครุ ลหุ
ตัวอย่างและผังของวิชชุมมาลาและอินทรวิเชียรฉันท์ และสรุปเรื่องของฉันท์