ภาษาไทย ท43101
วรรณคดีและวรรณกรรม วรรณศิลป์ในเรื่องพระมหาชนก
บทอาขยาน เราคนไทย
บทอาขยาน เราคนไทย
การอ่านเรื่องพระมหาชนก
ความหมายของวรรณศิลป์และตัวอย่างการอ่านเพื่อการวิเคราะห์