ภาษาไทย ท43101
วรรณคดีและวรรณกรรม คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในเรื่องกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในเรื่องกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
กลวิธีในการแต่งคุณค่าด้านสังคมเรื่องกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร