ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การพูดในโอกาสต่างๆ
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การพูดในโอกาสต่างๆ (การกล่าวแนะนำตัว, การกล่าวให้เกียรติ)
การกล่าวตอบรับ