ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การพูดในโอกาสต่างๆ
ทบทวนการพูดในโอกาสต่างๆ
ทบทวนการพูดในโอกาสต่างๆ
การกล่าวตอบรับ การเข้ารับตำแหน่งใหม่
การกล่าวคำอวยพร, สำนวนไทย