ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การพูดในโอกาสต่างๆ
การกล่าวคำอวยพร
การกล่าวคำอวยพร
การไว้อาลัย
กล่าวอำลา, สำนวนไทย