ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การพินิจคุณค่าด้านภาษา และการนำคุณค่าจากการอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
กิจกรรมอ่านแล้วคิดพินิจภาษา
ปฏิบัติและตอบคำถามจากกิจกรรม อ่านแล้วคิดพินิจภาษา