ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การพินิจคุณค่าด้านภาษา และการนำคุณค่าจากการอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
ลักษระและประเภทของบทความ
องค์ประกอบของบทความและข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติและเฉลยกิจกรรม พร้อมทั้งบอกบทเรียนต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-