ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การเขียนบทความ
อธิบายเรื่องการเขียนบทความ และให้ดูบทความตัวอย่าง
อธิบายเรื่องการเขียนบทความ และให้ดูบทความตัวอย่าง
ขั้นตอนการเขียนบทความ ข้อ 1-2
ขั้นตอนการเขียนบทความ ข้อ 3-6 และอธิบายกิจกรรม