ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด หลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพิจารณาภาษาสร้างสรรค์
ปฏิบัติและตอบคำถามจากกิจกรรม