ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การพูดเชิงวิเคราะห์
อธิบายสาระการเรียนรู้ และความหมายของคำว่า "วิเคราะห์"
อธิบายสาระการเรียนรู้ และความหมายของคำว่า "วิเคราะห์"
กิจกรรม "ครั้งหนึ่งซึ่งฝั่งใจ"
นักเรียนตอบคำถามจากกิจกรรม และบอกบทเรียนต่อไป