ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากการฟังและการดู
กิจกรรม "คิดก่อนแยกแยะ"