ภาษาไทย ท33101
การพูดในโอกาสต่างๆ/ การพูดวิเคราะห์/ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการพูด การเขียนคำคม
อธิบายสาระการเรียนรู้
อธิบายสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างคำคม
ความหมาย จุดมุ่งหมายในการเขียนคำคม และลักษณะของคำคม