ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) อ่านวิจารณ์

ความสำคัญของการอ่าน
ความสำคัญของการอ่าน
ตัวอย่างบทสนทนาในเรื่องสามก๊ก
ประเภทและจุดประสงค์ของการอ่าน