ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) การอ่านวรรณคดี

ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
การวิจักษ์และประเภทวรรณคดี