ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) การวิจารณ์วรรณคดี

จุดมุ่งหมายของการอ่านวรรณคดี
จุดมุ่งหมายของการอ่านวรรณคดี
การวิจักษ์และวิจารณ์วรรณคดี
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-