ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) การวิจารณ์

การพิจารณาเนื้อหา,ความหมายและตัวอย่างของเนื้อเรื่อง
การพิจารณาเนื้อหา,ความหมายและตัวอย่างของเนื้อเรื่อง
ความหมายและตัวอย่างของโครงเรื่อง
ความหมายและตัวอย่างของตัวละครและฉาก