ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) การอ่านวิเคราะห์วรรณคดี

การวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องสามก๊ก
การวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องสามก๊ก
การวิเคราะห์นิสัยของโจโฉ
ประเภทของงานประพันธ์