ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ความหมายของวิจารณญาณและวัตถุประสงค์การแต่งเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์
ความหมายของวิจารณญาณและวัตถุประสงค์การแต่งเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์
บทนำเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์