ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์(1)

บทบาทตัวละครจากเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์
บทบาทตัวละครจากเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์
บทบาทของวัสสการพราหมณ์ในสามัคคีเภทคำฉันท์