ภาษาไทย ท43101
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการอ่านวิเคราะห์
(ภาคเรียนที่ 2) การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์(2)

แก่นเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์
แก่นเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์
หลักอปริยหานิยธรรมและศิลปะในการประพันธ์เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์