ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การใช้ภาษาในการพูด

การใช้ภาษาในการพูดและเขียน
การใช้ภาษาในการพูดและเขียน
การอธิบาย,การบรรยายและการพรรณนา
การแสดงความคิดเห็น