ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การพูดไม่เป็นทางการ

การพูดไม่เป็นทางการ
การพูดไม่เป็นทางการ
การใช้ภาษาในการพูด
มารยาทในการพูดและตัวอย่างการพูดอย่างไม่เป็นทางการ