ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การฟังและการดูสื่อ

การฟังและการดูอย่างมีผลสัมฤทธิ์
การฟังและการดูอย่างมีผลสัมฤทธิ์
ประเภทและหลักสำคัญในการฟังและการดู