ภาษาไทย ท43101
การฟังการดูและการพูด
(ภาคเรียนที่ 2) การโน้วน้าวใจ

การโน้วน้าวใจและตัวอย่างการพูดโน้มน้าวใจ
การโน้วน้าวใจและตัวอย่างการพูดโน้มน้าวใจ
หลักและประเภทของการโน้มน้าวใจ