ภาษาไทย ท43101
หลักการใช้ภาษา
(ภาคเรียนที่2) การใช้ภาษาให้งดงาม

การใช้ภาษาให้งดงาม,การใช้โวหารและภาพพจน์
การใช้ภาษาให้งดงาม,การใช้โวหารและภาพพจน์
การสรรคำและตัวอย่างการสรรคำ