ภาษาไทย ท43101
วรรณคดีและวรรณกรรม
(ภาคเรียนที่ 2) กลวิธีการแต่ง

กลวิธีการแต่งคำประพันธ์
กลวิธีการแต่งคำประพันธ์
ตัวอย่างการใช้คำในการประพันธ์เรื่อง "มหาเวสสันดรชาดก"
การใช้สำนวนโวหาร