ภาษาไทย ท43101
วรรณคดีและวรรณกรรม
(ภาคเรียนที่ 2) อุปมา

ความหมายและตัวอย่างของการอุปมา,อุปลักษณ์,อติพจน์
ความหมายและตัวอย่างของการอุปมา,อุปลักษณ์,อติพจน์
ความหมายและตัวอย่างของอุปมานิทัศน์,นามนัย