ภาษาไทย ท43101
วรรณคดีและวรรณกรรม
(ภาคเรียนที่ 2) ฉันท์

นำเรื่องคำฉันท์
นำเรื่องคำฉันท์
ตัวอย่างของฉันท์
ความหมายและตัวอย่างคำครุ-ลหุ