ภาษาไทย ท33101
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี การอ่านทำนองเสนาะ
วิธีการอ่านออกเสียงธรรมดา และการอ่านทำนองเสนาะ
วิธีการอ่านออกเสียงธรรมดา และการอ่านทำนองเสนาะ
หลักการอ่านทำนองเสนาะ
การอ่านเอื้อสัมผัส การอ่านเน้นคำ และการอ่านคำครุ-ลหุ
ประโยชน์ของการอ่านร้อยกรอง