ภาษาไทย ท33101
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี การอ่านทำนองเสนาะ
ประวัติ และผลงาน ของสุนทรภู่
ประวัติ และผลงาน ของสุนทรภู่
ที่มา และลักษณะคำประพันธ์ เรื่องพระอภัยมณี
การแบ่งวรรค และฝึกอ่านทำนองเสนาะ