ภาษาไทย ท33101
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี การอ่านทำนองเสนาะ
การแบ่งคำ เพื่อการอ่านทำนองเสนาะ และฝึกอ่านทำนองเสนาะ
การแบ่งคำ เพื่อการอ่านทำนองเสนาะ และฝึกอ่านทำนองเสนาะ
การแบ่งคำ เพื่อการอ่านทำนองเสนาะ และฝึกอ่านทำนองเสนาะ (ต่อ)
อ่านทำนองเสนาะ (ต่อ) และสรุปเรื่องที่อ่าน