ภาษาไทย ท33101
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
ประเภทของการอ่าน (การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ)
ประเภทของการอ่าน (การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ)
การฝึกทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจ