ภาษาไทย ท33101
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี การพินิจคุณค่าด้านภาษา ในวรรณคดี
การพินิจคุณค่าทางภาษา และลักษณะของวรรณคดี
การพินิจคุณค่าทางภาษา และลักษณะของวรรณคดี
ประเภทของวรรณคดี
ตัวอย่างการอ่าน และพิจารณาวรรณคดี