ภาษาไทย ท33101
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี การนำคุณค่าวรรณคดี ไปใช้ในชีวิตจริง
แนวทางการพิจารณา คุณค่าวรรณคดี
แนวทางการพิจารณา คุณค่าวรรณคดี
การพินิจคุณค่า พระอภัยมณี ด้านความรัก และการเสียสละ
การพินิจคุณค่า พระอภัยมณี ด้านความเมตตา