ภาษาอังกฤษ อ43101
Studying English Reading Cartoon
อธิบายการอ่านการ์ตูน
อธิบายการอ่านการ์ตูน
อธิบายความหมายการ์ตูนพร้อมยกตัวอย่าง
นักเรียนดูภาพการ์ตูนพร้อมตั้งคำถาม
ครูอธิบายภาพการ์ตูน อธิบายสำนวนภาษาอังกฤษ