ภาษาอังกฤษ อ43101
Studying English Reading Table
ครูอธิบายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการอ่านตาราง
ครูอธิบายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการอ่านตาราง
เรียนเรื่องวิธีการอ่านตาราง
ตอบคำถามโดยดูตารางเกี่ยวกับประชากร
นักเรียนตอบคำถามโดยดูตารางวิธีการเดินทางของประชากร (อยุธยา-กรุงเทพฯ)