ภาษาอังกฤษ อ43101
Studying English Reading Table
ทบทวนเนื้อหาการอ่านตาราง
ทบทวนเนื้อหาการอ่านตาราง
ทำแบบฝึกหัด ดูตารางเรื่องการขโมยของ
ทำแบบฝึกหัด และตอบคำถามจากตาราง
อธิบายตาราง Air-port แล้วตอบคำถามจากตาราง