ภาษาอังกฤษ อ43101
Studying English Using Text Book
อ่านเรื่อง Using text book [the table of contents,contents Index]
อ่านเรื่อง Using text book [the table of contents,contents Index]
ยกตัวอย่าง content
นักเรียนทำแบบฝึกหัด ครูอธิบายพร้อมเฉลย
ครูอธิบายตารางของรถไฟ (ตาราง Blizzard 1992)