ภาษาอังกฤษ อ43101
Tourism English for everyday use
แบบฝึกหัดบทสนทนาในชีวิตประจำวันข้อ 1-6 พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดบทสนทนาในชีวิตประจำวันข้อ 1-6 พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดบทสนทนาในชีวิตประจำวันข้อ 7-8
อ่านบทกวีแล้วตอบคำถาม