ภาษาอังกฤษ อ43101
Tourism Idioms
แบบทดสอบการเติมสำนวนให้ถูกต้องข้อ 1-6 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบการเติมสำนวนให้ถูกต้องข้อ 1-6 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบการเติมสำนวนให้ถูกต้องข้อ 7-12 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบการเติมสำนวนให้ถูกต้องข้อ 13-20 พร้อมเฉลย