ภาษาอังกฤษ อ43101
Working abroad Working abroad
คำศัพท์เกี่ยวกับ Jobs and professions
คำศัพท์เกี่ยวกับ Jobs and professions
การใช้ Just ,already ,yet ,still และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Past time jobs
ฝึกฟังบทความเกี่ยวกับการทำงานในประเทศ สเปน ของ Alicia