ภาษาอังกฤษ อ43101
Working abroad Working abroad
Collocation (คำคู่กัน)
Collocation (คำคู่กัน)
การใช้ already, yet ใน Present Perfect Tense
การใช้ just, still ใน Present Perfect Tense