ภาษาอังกฤษ อ43101
Working abroad Error Detection
แบบทดสอบการหาส่วนผิดในประโยค 1-3
แบบทดสอบการหาส่วนผิดในประโยค 1-3
แบบทดสอบการหาส่วนผิดในประโยค 4-8
แบบทดสอบการหาส่วนผิดในประโยค 9-10