ภาษาอังกฤษ อ43101
Our language Our language
Colloquial words
Colloquial words
ฟังบทสนทนา
ตัวอย่างคำ Slang, คำไม่เป็นทางการ